Ten sklep wykorzystuje technologię "Ciasteczek", która rozszerza możliwości działania sklepu

close

Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. Undefined

REGULAMIN SKLEPU Z CZĘŚCIAMI ZAMIENNYM

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje rejestracji lub zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); 
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego z częściami zamiennymi, do urządzeń sprzedawanych przez firmę Nu Air Polska sp. z o.o.  https://www.nutoolserwis.pl
 4. Sklep z częściami zamiennymi (Sklep) – serwis Internetowy dostępny pod https://www.nutoolserwis.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać zamówienia; 
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie z częściami serwisowymi;
 6. Umowa Sprzedaży – umowa Sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Nu Air Polska sp. z o.o. a Klientem;
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, do chwili zawarcia umowy włącznie;
 8. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827),
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne 

2.1       Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu, z częściami zamiennymi, dostępnego pod adresem https://www.nutoolserwis.pl

2.2       Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2.3       Sklep z częściami zamiennymi, działający pod adresem https://www.nutoolserwis.pl , prowadzony jest przez Nu Air Polska sp. z o.o. z           siedzibą w Warszawie,  ul. Szyszkowa 20A, 02-285 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000040641, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5222616684.

2.4       Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)   zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;

b)   warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu;

c)   zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.

2.5          Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym momencie poprzez zakładkę REGULAMIN zamieszczoną na stronie sklepu pod adresem https://www.nutoolserwis.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.6       Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu
Art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze sklepu z częściami zamiennymi

3.1       Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu  jest rejestracja w jego ramach.

3.2       Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron.

3.3     Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.  Administratorem danych jest NUAIR Polska Sp. z o.o  z siedzibą w Warszawie (02-285), ul. Szyszkowa 20A, email: nuair@nuair.pl , tel. 881047209.  Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Zgodnie z treścią powyżej podanego Rozporządzenia masz  prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia. Ponosisz odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane przysługuje Ci także prawo do ich przenoszenia tzn do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
Nie będziemy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo wnieść skargę na nas do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.4       Nu Air Polska sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, w szczególności, gdy Klient:

a)   podał w trakcie rejestracji w sklepie z częściami zamiennymi dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b)   dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c)   dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez z Nu Air Polska sp. z o.o. niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Nu Air Polska sp. z o.o.

3.5       Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu z częściami zamiennymi, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody  Nu Air Polska sp. z o.o.

3.6       Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)   korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b)   niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

c)   korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Nu Air Polska sp. z o.o.

d)   korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

e)   korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.7       Usługa rejestracji w ramach sklepu ma charakter bezterminowy z zastrzeżeniem postanowień zawartych w punkcie 3.4 Regulaminu. Użytkownik może w każdym czasie zgłosić chęć odstąpienia od umowy poprzez usunięcie konta, składając oświadczenie woli drogą mailową lub przesyłając pocztą, z podaniem istotnych informacji (imię, nazwisko, adres mailowy użyty do rejestracji). Chęć odstąpienia od umowy można zgłosić poprzez wypełnienie formularza według poniższego wzoru.

3.7.1    Wzór Oświadczenia odstąpienia od umowy, świadczenia usługi
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dane sprzedającego:
Nu Air Polska sp. z o.o.
Ul. Szyszkowa 20A
02-285 Warszawa
Mail: serwis@nuair.pl
 

Ja (imię i nazwisko) ………………………………., niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem  https://www.nutoolserwis.pl

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………

Data zawarcia umowy/rejestracji konta: ……………………………………

Adres mailowy użyty do rejestracji: …………………………………………

 

…………………………………………………………………………………..

Data i podpis
(tylko, jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

3.7.2    Dane do odesłania oświadczenia

Nu Air Polska sp. z o.o. ul. Szyszkowa 20A, 02-285 Warszawa; serwis@nuair.pl 

3.7.3    Odstąpienie od umowy, usunięcie konta, wiążę się z bezpowrotną utratą danych zapisanych w momencie rejestracji pod adresem  https://www.nutoolserwis.pl

3.8.      Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie przesłania, z adresu mailowego podanego podczas rejestracji, potwierdzenia danych oraz chęci odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem, że:

a) transakcje rozpoczęte przed rozwiązaniem umowy muszą zostać dokończone na zasadach obowiązujących przed rozwiązaniem umowy, potwierdzenie złożonego zamówienia wiąże się z uiszczeniem wskazanych opłat.

3.9       Z ważnych przyczyn np. podanych w punkcie 3.4 Regulaminu, Nu Air Polska sp. z o.o. może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z zastrzeżeniem wymienionym w punkcie 3.8 a) Regulaminu.


IV. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

4.1       W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu  należy wejść na stronę internetową https://www.nutoolserwis.pl , dokonać wyboru Towaru z oferty sklepu z częściami zamiennymi, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2       Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Promocje oraz wyprzedaże maja  ograniczoną  liczbę  towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą Sprzedaży.

4.3       Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a)     przedmiotu zamówienia,

b)     jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), w każdej chwili istnieje możliwość podglądu cennika dostawy poprzez zakładkę DOSTAWA znajdującą się na stronie sklepu pod adresem https://www.nutoolserwis.pl 

c)      wybranej metody płatności, 

4.4       W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz dokończenie procesu zamówienia

4.5       W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych wysyłkowych, danych do wystawienia faktury, danych związanych z wyborem Towaru oraz płatności. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.6       Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Nu Air Polska sp. z o.o. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu

4.7       Umowę traktuje się za zawartą z momentem zatwierdzenia poprzez naciśnięcie przyciski „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.8       Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 
V. Dostawa
 

5.1       Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2       Zamówienia złożone poprzez Sklep, realizowane są tylko wysyłkowo (nie ma możliwości odbioru osobistego). Koszty dostawy podane są w zakładce dostawa oraz doliczany jest do każdego zamówienia indywidualne. Koszt ten uzależniony jest od wagi i formy płatności. Istnieje możliwość zakupu części bezpośrednio w serwisie (płatność tylko gotówką) bez wcześniejszej rezerwacji produktu. Adres serwisu znajduje się na stronie głównej https://www.nutoolserwis.pl 

5.3       Czas realizacji zamówienia  wynosi odpowiednio:

- w przypadku płatności „za pobraniem” – 3 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 3 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu

- czas realizacji zamówienia w szczególnych przypadkach może zostać wydłużony do 7 dni roboczych

- w szczególnym przypadku zamówienie może zostać anulowana, o czym Klient zostanie powiadomiony mailowo

5.4          Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi, na podany adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar, faktury VAT.


VI. Ceny i metody płatności 

6.1       Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT
(z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

6.2       Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego PLN: 92 1600 1286 0003 0035 3017 6001 Bank BGŻ BNP PARIBAS.

b) za pobraniem przy odbiorze towaru  

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1      Klient, będący konsumentem w rozumieniu Art. 22 Kodeksu Cywilnego, oraz osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do CEiDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością godpodarczą pod warunkiem, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, może w terminie 14 dni od zawarcia umowy na odległosć, otrzymania nabytej rzeczy, od niej odstapić bez podania przyczyn, na zasadach opisanych w ustawie z 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.). W takim wypadku Sprzedający zwróci koszty zakupionego produktu oraz koszty związane z najtańszym sposobem dostarczenia przesyłki obowiązujące w momencie zakupu. Odstąpienie od umowy można dokonać poprzez wypełnienie oświadczenia woli w formie formularza, którego wzór znajduje się poniżej lub poprzez wysłanie wiadomosci mailowej z zawarciem potrzebnych infoprmacji: numer faktury zakupu, adres dostarczenia przesyłki, numer telelfonu, numer zamówienia, numer konta, na które zostanie zwrócona należność w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu przez Nu Air Polska sp. z o.o.

7.2      Wypełnione oświadczenie, w formie formularza lub wiadomosci mailowej, należy przesłać na adres mailowy serwisu lub wysłać listownie na adres Nu Air Polska sp. z o.o. ul. Szyszkowa 20A, 02-285 Warszawa. Adres mailowy, na który należy przesłać informacje to serwis@nuair.pl

7.3      Wzór formularza oświadczenia odstąpienia od umowy, zwrotu nabytej rzeczy.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dane sprzedającego:
Nu Air Polska sp. z o.o.
Ul. Szyszkowa 20A
Mail: serwis@nuair.pl
02-285 Warszawa

 

Ja (imię i nazwisko) ………………………………., niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy, zwrocie nabytej rzeczy poprzez sklep na stronie  https://www.nutoolserwis.pl 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………

Data odbioru rzeczy: …………………………………………………………

Adres mailowy użyty do rejestracji: ………………………………………..

Numer telefonu ……………………………………………………………….

Numer zamówienia …………………………………………………………..

Numer faktury zakupu ……………………………………………………….

Adres dostarczenia przesyłki ……………………………………………….

 

Wyrażam zgodę na zwrot należności, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,  

na podstawie dokumentu zakupu Faktura VAT Nr: FS-N……………………......… z dnia ……………........

na podany numer konta ……………………………………………………

Data i podpis

(tylko, jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

7.4       Termin 14-dniowy, odstąpienia od umowy, liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.5       W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jej upływem. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Nu Air Polska sp. z o.o. ul. Szyszkowa 20a , 02-285 Warszawa za pośrednictwem przesyłki zrealizowanej pocztą polską. Przesyłki pobraniowe nie będą przyjmowane przez NuAir Polska sp. z o.o.

Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w formie, w jakiej oświadczenie zostało złożone do NuAir Polska sp. z o.o.

7.6       Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu oraz oświadczenie woli odstąpienia od umowy, zwrotu nabytej rzeczy według informacji zawartych w punkcie 7.1 Regulaminu.

7.7       Bezpośrednie koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

VIII. Reklamacje dotyczące towarów

8.1       Nu Air Polska sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi w przypadku wystąpienia wady prawnej oraz z tytułu gwarancji w przypadku wystąpienia wady fizycznej, w zakresie określonym Ustawą o Prawach Konsumenta.

Rękojmia nie rozciąga się na wady Towaru, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w opisie produktu.

8.2       Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres serwis@nuair.pl .  Nu Air Polska sp. z o.o.  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni (reklamacje składane z tytułu rękojmi) lub w terminie do 14 dni roboczych (reklamacje składane z tytułu gwarancji), a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3       Nu Air Polska sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w dokumencie gwarancyjnym zgodnym z wymaganiami prawnymi. Wzór karty gwarancyjnej znajduje się w zakładce GWARANCJA na stronie głównej https://www.nutoolserwis.pl. Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w punkcie i miejscu zakupu towaru lub bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Adres serwisu gwarancyjnego: Nu Air Polska sp. z o.o. ul. Szyszkowa 20A, 02-285 Warszawa telefon: 881-047-209 mail: serwis@nuair.pl

8.4       GWARANCJA, RĘKOJMIA ORAZ PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Przed odebraniem przesyłki Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie zewnętrzne nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest warunkiem niezbędnym uwzględnienia ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia, czy okradzenia przesyłki transportowej.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, kontakt

9.1       Nu Air Polska sp. z o.o.  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2       Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Nu Air Polska sp. z o.o.  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3       Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Nu Air Polska sp. z o.o. ul. Szyszkowa 20a, 02-285 Warszawa, mailowo pod adres serwis@nuair.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4          W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5       Nu Air Polska sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.6       Kontakt z Nu Air Polska sp. z o.o.

Klient może kontaktować się z Nu Air Polska sp. z o.o. w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

 1. pisemnej na adres: Nu Air Polska sp. z o.o. ul. Szyszkowa 20A, 02-285 Warszawa
 2. mailowej na adres: serwis@nuair.pl
 3. za pomocą odnośnika KONTAKT, dostępnego na stronie głównej https://www.nutoolserwis.pl  po wybraniu tematu korespondencji w formularzu kontaktowym.

 

X. Postanowienia końcowe

10.1     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Nu Air Polska sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu ART. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Nu Air Polska sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu ART. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Nu Air Polska sp. z o.o.  

10.3     Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

10.4     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm), przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przepisy ustawy o prawach konsumenta (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. Dz. U. 2014 poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 


Kontakt

Sprzedaż części i wsparcie techniczne

tel: 881-047-209
serwis@nuair.pl

Dział reklamacji

tel: 881-044-327
artur.ksiazek@nuair.pl

Godziny pracy serwisu

Poniedziałek - Piątek

8:00 do 15:00

Sobota - Niedziela

zamknięte

Adres

NU AIR POLSKA Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 20 a
02-285 Warszawa
NIP: 522-26-16-684

 

e-mail: nuair@nuair.pl