close

Jūs nevariet veikt pasūtījumu no šīs valsts. Undefined

REGULAMIN SKLEPU Z CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI

 


I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu;

  2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 

  3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego z częściami zamiennymi do urządzeń sprzedawanych przez firmę NU AIR Polska Sp. z o.o.  https://www.nutoolserwis.pl

  4. Sklep z częściami zamiennymi (Sklep) – serwis Internetowy dostępny pod https://www.nutoolserwis.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia; 

  5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie z częściami serwisowymi;

  6. Umowa Sprzedaży – umowa Sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy NU AIR Polska Sp. z o.o. a Klientem;

  7. Ustawa o szczególnych warunkach Sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach Sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

  8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne 

2.1  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu z częściami zamiennymi dostępnego pod adresem https://www.nutoolserwis.pl

2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2.3 Sklep z częściami zamiennymi, działający pod adresem https://www.nutoolserwis.pl , prowadzony jest przez NU AIR Polska Sp. z o.o. 

2.4 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

             a)      zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;

             b)      warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu;

             c)       warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu;

             d)      zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.

2.5 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.nutoolserwis.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.6 Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, a szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu Art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  III. Zasady korzystania ze sklepu z częściami zamiennymi

3.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu  jest rejestracja w jego ramach.

3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron.

3.3 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4 NU AIR Polska Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

           a)        podał w trakcie rejestracji w sklepie z częściami zamiennymi dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

           b)        dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

           c)        dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez z NU AIR Polska Sp. z o.o. niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię NU AIR Polska Sp. z o.o.

3.5 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu z częściami zamiennymi, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody  NU AIR Polska Sp. z o.o.

3.6 Klient zobowiązany jest w szczególności do:

             a)      korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

             b)      niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

             c)       korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla NU AIR Polska Sp. z o.o.

             d)      korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

             e)      korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

4.1 W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu  należy wejść na stronę internetową https://www.nutoolserwis.pl , dokonać wyboru towaru z oferty sklepu z częściami zamiennymi, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Promocje oraz wyprzedaże maja  ograniczoną  liczbę  towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą Sprzedaży.

4.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a)     przedmiotu zamówienia,

b)     jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 

c)     wybranej metody płatności, 

4.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz dokończenie procesu zamówienia

4.6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z NU AIR Polska Sp. z o.o. Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu

4.7 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9 Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 
V. Dostawa 

 

5.1 Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2 Zamówienia złożone poprzez Sklep, realizowane są tylko wysyłkowo (nie ma możliwości odbioru osobistego). Istnieje możliwość zakupu części bezpośrednio w serwisie (płatność tylko gotówką).Koszty dostawy podane są w zakładce dostawa oraz doliczany jest do każdego zamówienia indywidualne. Koszt ten uzależniony jest od wagi i formy płatności.

5.3 Czas realizacji zamówienia  wynosi odpowiednio:

- w przypadku płatności „za pobraniem” – 3 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 3 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu

- czas realizacji zamówienia w szczególnych przypadkach może zostać wydłużony do 7 dni roboczych

- w szczególnym przypadku zamówienie może zostać anulowana o czy Klient zostanie powiadomiony mailowo

5.4 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar faktury VAT.


VI. Ceny i metody płatności 

6.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

6.2 Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

             a)      przelewem na numer konta bankowego PLN: 52 1240 5918 1111 0010 2282 7420 Bank PEKAO S.A.

             b)      za pobraniem przy odbiorze towaru 
 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1 Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu ART. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres NU AIR Polska  Sp. z o.o. ul Szyszkowa 20a , 02-285 Warszawa, podany w niniejszym Regulaminie.

7.2 Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na adres:
NU AIR Polska  Sp. z o.o. ul Szyszkowa 20a , 02-285 Warszawa

7.4 Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 

7.5 Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7.6 GWARANCJA, RĘKOJMIA ORAZ PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Przed odebraniem przesyłki kupujący powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest warunkiem niezbędnym uwzględnienia ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia, czy okradzenia przesyłki w transportowej.

 

VIII. Reklamacje dotyczące towarów

8.1 NU AIR Polska  Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu ART. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową Sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach Sprzedaży konsumenckiej.

8.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres nuair@nuair.pl . z NU AIR Polska  Sp. z o.o.  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3 NU AIR Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.


 
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1 NU AIR Polska  Sp. z o.o.  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić NU AIR Polska  Sp. z o.o.  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres NU AIR Polska  Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 20a 02-285 Warszawa, mailowo pod adres serwis@nuair.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5 NU AIR Polska  Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Postanowienia końcowe

10.1  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy NU AIR Polska  Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu ART. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy NU AIR Polska  Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu ART. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę NU AIR Polska  Sp. z o.o.  

10.3  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 


Contact


Tel. Nr. / Fax: +371 67522755


E-pasts: info@iirs.lv

 Adress

SIA II Remontu Serviss

Šmerļa iela 3, bokss 21
Rīga, LV – 1006, Latvija